Nông nghiệp hữu cơ — thuc vat chong sau

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI - PHẦN 2

Posted by Hoa Bui on

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI - PHẦN 2

Tiếp nối phần 1, có thể thấy thực vật trong quá trình sinh trưởng và phát triển đã tự hình thành cho mình những đặc tính thích nghi để có thể sóng sót qua những điều kiện bất lợi của môi trường. Ngoài những đặc tính như chịu nóng, chịu lạnh, chịu hạn và chịu mặn, thì một số thực vật còn hình thành được khả năng chống chọi với sâu bệnh, nâng cao hệ miễn dịch kháng sâu bệnh của mình, giúp cây có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại năng suất cây trồng.  Các...

Read more →