Nông nghiệp hữu cơ — trong ket hop keo san

TUYỂN TẬP CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) CÓ THỂ NHÂN RỘNG - PHẦN 2

Posted by Hoa Bui on

TUYỂN TẬP CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) CÓ THỂ NHÂN RỘNG - PHẦN 2

Các mục liên quan Mô hình NLKH trồng keo Mô hình nuôi giun quế Mô hình NLKH trồng keo Mô hình nông lâm kết hợp trồng keo có thể thực hiện được ở các vùng khó quản lý, vị trí bất tiện hoặc đất dốc nhẹ. Cây keo không cần chăm sóc nhiều sau khi trồng nhưng nó có thể hạn chế xói mòn đất hiệu quả và tăng độ ẩm khi trồng kết với các cây lâu năm khác và thu hoạch có chọn lọc thay vì khai thác với chu kỳ ngắn. Thêm vào đó, keo là một...

Read more →